Rexel V125 mode d'emploi

Rexel V125

Visionner le mode d'emploi de Rexel V125. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.

Marque
Rexel
Modèle
V125
Produit
EAN
5028252125567
Langue
Néerlandais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italiën, Portugais, Polonais
Type de fichier
PDF
V25/V35 V55 V125
V35WS
4 x 45mm 4 x 34mm 4 x 34mm
4-5 6-7 7-8
18L 23L 35L
Duty Cycle (min) 1min/5min 2min/4min 2min/4min
Temps d’utilisation
V
20/V30 V50 V120
V30WS
5.8mm 5.8mm 5.8mm
7-8 10-11 12-13
18L 23L 35L
Duty Cycle (min) 2min/30min 2min/4min 2min/4min
Temps d’utilisation
Operating Instructions
GB
I
ntroduction
Thank you for choosing this Shredder from Rexel. We are sure it will serve you well, but please take a little
time to study these instructions to ensure that you get the best out of your machine.
Safety First
Shredders are safe to use so long as you take a few simple safety precautions:
Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the flex is not likely
to trip up a passer by.
Do not operate the machine unless it is located on the waste bin provided.
The models V-25/V-35/V-55/V-125 have a cross cut action, which is potentially more hazardous than
the straight cut models V-20/V-30/V-50/V-120 – do not attempt to operate the machine unless it is
correctly seated on the bin.
Do not attempt to put your hand inside the bypass entry at any time, particularly when the machine is
in operation.
Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to
supplier.
Do not use cleaning solutions on the surface of this machine! Clean with wet cloth and soap only
.
O
peration
1. Push the switch to the on position ( I ).
2. Feed paper into the entry to activate the auto start trigger.
3. Cutters will stop automatically after the paper has passed through the head.
4. Empty the waste basket regularly to ensure the shredder exit does not become blocked with paper.
5. When not in use, move the switch to the off position (O).
C
learing Paper Overloads
1. If the machine stops due to excessive paper volume, move the switch to the reverse position (R)
and hold until the paper has cleared from the exit.
2. Separate the sheets and re-feed a smaller quantity.
3. If the sheet jams when reversing, tear off the accessible sheets and move the switch to the forward
position. If this fails to clear, repeat the process again.
4. In the case of serious paper jam, please take the unit to your authorised service provider.
5. War ni ng – do not under any circumstances use any metal objects (scissors, letter openers, etc.) in an
attempt to clear the entry – this model has mains voltage inside the casing, which could cause serious
injury.
Cross Cut Models
1. The cross-cut models use a sharpening cutting mechanism, which make the exit of the unit dangerous
when in use. Always ensure the unit is correctly seated on the waste basket provided before operation.
2. Disconnect from the power supply when removing paper manually from the exit.
3. Take extra care when this unit is in use near young children (for example in the home office) – ensure
they are not left unattended when this machine is connected to the power supply.
Warranty
This product is guaranteed for 24 months from date of purchase – please return the unit to your supplier if
you experience any problems. This does not affect your statutory rights.
Gebruiksaanwijzing
BNL
Introductie
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze REXEL papiervernietiger. We zijn er van overtuigd dat u veel
plezier van uw aankoop zult hebben. We raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, zodat u
optimaal van uw papiervernietiger kunt profiteren.
Veiligheid voor alles !
Papiervernietigers zijn veilig in gebruik, zolang u enkele eenvoudige veiligheidsregels in acht neemt:
Zorg dat de stekker in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zit en dat niemand over het snoer kan
struikelen.
Stel het apparaat niet in werking tenzij het op de bijgeleverde afvalbak is geplaatst.
De typen V-25/V-35/V-55/V-125 zijn snippervernietigers en dienen extra voorzichtig te worden gebruikt
in vergelijk met de strokenvernietigers V-20/V-30/V-50/V-120 – probeer niet om het apparaat in werking
te stellen mits het zorgvuldig op de afvalbak is geplaatst.
Steek uw hand nooit in de invoeropnening, vooral niet als het apparaat in werking is.
Reparatie dient alleen te worden uitgevoerd door de REXEL Technische Dienst in NL en BeLux.
Reparatie of een poging daartoe door anderen leidt tot het vervallen van de garantie.
Gebruik geen reinigingsmiddelen om de buitenzijde van de machine te reinigen!
Bediening
1. Zet de schakelaar in de aan-stand (I).
2. Voer het papier in in de invoeropening om het vernietigingsproces automatisch te starten.
3. De machine stopt automatisch wanneer het papier door het snijwerk is gevoerd.
4. Leeg de afvalbak regelmatig om ervoor te zorgen dat de uitvoeropening van de papiervernietiger niet
door papier wordt geblokkeerd.
5. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zet de schakelaar dan in de uit-stand (O).
Verhelpen van papierstoringen
1. Als het apparaat stopt doordat er teveel papier is ingevoerd, zet de schakelaar dan in de achteruit-
stand (R) en houd de knop ingedrukt tot het papier uit de machine is gekomen.
2. Verdeel het papier in kleinere hoeveelheden en voer deze opnieuw in.
3. Als het apparaat verstopt raakt in de achteruit-stand, scheur dan de bladen waar u bij kunt af, en zet
de schakelaar in de vooruit-stand. Als de verstopping hierna nog niet is verholpen, herhaal deze
handelingen dan.
4. Bij een ernstige papierstoring raden wij u aan om de papiervernietiger naar de REXEL Technische
Dienst te brengen.
5. Waar schuwi ng – probeer nooit om met metalen voorwerpen (scharen, briefopeners, etc) papier uit de
invoeropening los te maken ; dit kan tot ernstige verwondingen leiden, aangezien diverse onderdelen
binnen de behuizing van dit type papiervernietiger onder netspanning staan.
Snippervernietigers
1. De snippervernietigers bevatten een extra scherp snijwerk, zorg er altijd voor dat de machine goed op
de afvalbak is geplaatst voordat u het in werking stelt.
2. Schakel de stroomtoevoer uit wanneer u handmatig papier uit de uitvoer-opening verwijdert.
3. Wees extra voorzichtig wanneer dit apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt (wanneer u
bijvoorbeeld uw kantoor aan huis heeft) – laat geen kinderen alleen met de papiervernietiger wanneer
de stekker in het stopcontact zit.
Garantie
De garantie voor dit product geldt voor 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Mochten zich problemen
met de papiervernietiger voordoen, breng het apparaat dan terug naar uw leverancier of neem kontakt op
met de REXEL Technische Dienst in uw land. Hierdoor worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed.
Bruksanvisning
S
Inledning
Gratulerar till inköpet av denna dokumentförstörare från Rexel. Vi är säkra på att den kommer till god
användning, men vi ber dig att sätta av litet tid för att läsa genom dessa anvisningar för att du ska
mesta möjliga ut av din maskin.
Säkerheten
Dokumentförstörare är säkra i användningen, förutsatt att du följer dessa enkla säkerhetsråd:
Se till att maskinen sitter i ett lämpligt vägguttag och att sladden inte ligger så att någon kan snubbla
på den.
Använd inte maskinen om den inte sitter på den medföljande papperskorgen.
Modellerna V-25/V-35/V-55/V-125 är av tvärklippande typ, och kan därmed utgöra en större risk än de
rakklippande modellerna V-20/V-30/V-50/V-120. Försök inte köra maskinen om den inte sitter ordentligt
på papperskorgen.
Försök aldrig sätta i handen i förbimatningsspringan, i synnerhet inte när maskinen är under
användning.
Om försök har gjorts av ej utbildade personer att reparera enheten, är garantin automatiskt förverkad.
Andvånd inte starka rengöringsvåtskor pa ytan! Rengör med fuktig trasa och tvål.
Användning
1. Ställ knappen i körläge (I).
2. Mata in papper för att aktivera automatisk start.
3. Skärbladen stannar automatiskt när papperet har passerat genom huvudet.
4. Töm papperskorgen regelbundet så att utmatningen på dokumentförstöraren inte blir igensatt med
papper.
5. Knappen ska stå i stoppläge (O) när maskinen inte används.
Rensning av fastkört papper
1. Om maskinen stannar på grund av att för mycket papper har matats in, ställer du knappen i
backningsläge (R) och håller den där tills papperet har matats ut igen.
2. Skilj arken åt och mata in en mindre mängd.
3. Om papperet kör fast under backningen, river du av de åtkomliga arken och ställer knappen i körläge.
Om det inte fungerar upprepar du det hela igen.
4. Om papperet har kört fast ohjälpligt måste du ta enheten till en auktoriserad verkstad.
5. Var ni ng – Använd under inga omständigheter metallföremål (saxar, brevknivar etc) för att försöka
rensa inmatningsspringan – det finns nätström inuti höljet i denna modell, som kan orsaka allvarlig
skada.
Tvärklippningsmodeller
1. Tvärklippningsmodellerna har en vässad skärmekanism som gör det farligt att vidröra
utmatningsspringan under användningen. Se alltid till att enheten sitter på rätt sätt på den medföljande
papperskorgen innan du använder den.
2. Koppla från strömmen till enheten innan du tar ut papper manuellt ur utmatningsspringan.
3. Var särskilt försiktig när enheten används i närheten av småbarn (t.ex. på hemkontoret). Se till att de
inte lämnas obevakade medan maskinen är ansluten till strömmen.
Garanti
Denna produkt är under garanti i 24 månader från inköpsdatum. Ta enheten till butiken där du köpte den
om du har problem. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
Istruzioni per l’uso
I
Introduzione
Grazie per aver scelto questo distruggidocumenti della gamma Rexel. Questo modello assicurerà una
buona prestazione nel tempo, ma è importante dedicare alcuni minuti alla lettura di queste istruzioni per
ottenere il massimo da questo apparecchio.
Innanzitutto la sicurezza
Osservando alcune semplici misure di sicurezza si potrà usare il distruggidocumenti in maniera sicura.
Controllare che la spina dell’apparecchio sia inserita in una presa collocata in un luogo facilmente
accessibile e che il cavo sia sistemato in modo da non inciamparsi.
Usare il distruggidocumenti solo se posto sul cestino fornito.
I modelli V-25/V-35/V-55/V-125 sono a taglio incrociati ed è potenzialmente più pericoloso dei modelli
V-20/V-30/V-50/V-120 a taglio parallelo. Non usare questi distruggidocumenti a meno che non siano
correttamente collocati sopra il contenitore.
Non inserire mai la mano nell’apposita imboccatura per la carta che non richiede distruzione,
soprattutto quando il distruggidocumenti è in funzione.
Qualsiasi tentativo di riparare l’apparecchio da parte di personale non qualificato annullerà la garanzia.
Non pulire la macchina con nessun tipo di detergente! Utilizzate solo un panno umido con
poco sapone.
Funzionamento
1. Mettere l’interruttore nella posizione di acceso (I).
2. Inserire la carta nell’imboccatura per attivare il dispositivo automatico di avviamento.
3. I coltelli di taglio si arrestano automaticamente quando la carta è passata attraverso la testa di taglio.
4. Vuotare regolarmente il contenitore di raccolta per assicurare di non ostruire con carta l’uscita del
distruggi documenti.
5. Mettere l’interruttore nella posizione di spento (O) quando non si usa il distruggidocumenti.
Intervento in caso di inceppamento da sovraccarico
1. Se la macchina dovesse arrestarsi in quanto è stata inserita una quantità eccessiva di carta, mettere
l’interruttore nella posizione di marcia indietro (R) e tenerlo in tale posizione fino a quando tutta la carta
non è stata completamente tolta dall’uscita.
2. Separare i fogli e inserire di nuovo una quantità minore di carta.
3. Se i fogli dovessero incepparsi nella posizione indietro, strappare i fogli a cui si ha accesso e mettere
l’interruttore nella posizione di marcia avanti. In caso non si riuscisse a liberare la carta in questa
maniera, ripetere di nuovo la procedura.
4. In caso di grave inceppamento della carta, portare l’apparecchio al proprio rifornitore autorizzato.
5. Avver t enza – Non usare mai oggetti metallici (forbici, tagliacarte, ecc.) per cercare di togliere la carta
dall’imboccatura. Questo modello ha tensione di rete all’interno dell’involucro che potrebbe causare
gravi lesioni.
Modelli a taglio incrociato
1. I modelli a taglio incrociato fanno uso di un meccanismo di taglio affilato che rende l’uscita
dell’apparecchio pericolosa durante il funzionamento. Controllare sempre che l’apparecchio sia
correttamente collocato sul cestino fornito prima di accendere il distruggidocumenti.
2. Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione quando si rimuove manualmente la carta dall’uscita.
3. Fare estrema attenzione quando si usa il distruggidocumenti in prossimità di bambini (ad esempio
nell’ufficio di casa). Non lasciare mai i bambini incustoditi quando l’apparecchio è collegato
all’alimentazione.
Garanzia
Questo prodottgarantito per 24 mesi dalla data di acquisto. Si prega di restituire l’apparecchio al
proprio fornitore in caso di problemi. La garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla
legge.
Mode d’Emploi
BF
I
ntroduction
Nous vous remercions d’avoir choisi ce destructeur Rexel et espérons qu’il vous apportera entière
satisfaction. Prenez quelques minutes pour lire ces instructions afin de tirer le meilleur parti de
votre machine.
S
écurité
Les destructeurs peuvent être utilisés en toute sécurité sous réserve de prendre quelques
précautions simples.
Assurez vous que la machine soit branchée dans une prise de courant facilement accessible,
et que le câble ne fasse trébucher personne.
Ne faites pas fonctionner la machine si elle n’est pas placée sur sa corbeille à papier (fournie).
Les destructeurs V-25/V-35/V-55/V-125 sont des modèles à coupe croisée, et sont potentiellement plus
dangereux que les V-20/V-30/V-50/V-120 qui sont des modèles à coupe droite.
N’essayez jamais de glisser votre main dans l’entrée papier ou dans la corbeille si la machine
fonctionne.
Toute tentative de réparation de ce produit par un personnel non qualifié rendra la garantie nulle.
N'utilisez pas de détergent sur la surface de cette machine! Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon
humide et de savon.
F
onctionnement
1. Placez l’interrupteur sur la position "marche" (I).
2. Alimentez le papier dans l’entrée pour activer la mise en marche automatique.
3. Le destructeur s’arrête automatiquement dès que le papier est entièrement détruit.
4. Videz la corbeille à papier régulièrement pour ne pas gêner la sortie papier.
5. Lorsque le destructeur n’est pas utilisé, placez l’interrupteur sur la position “arrêt” (O).
Bourrages papier
1. Si la machine s’arrête à cause d’un volume excessif de papier, placez l’interrupteur sur la position
“marche arrière” (R) et maintenez cette position jusqu’à ce que le papier soit complètement dégagé de
la sortie.
2. Séparez les feuilles et ré-alimentez en plus petite quantité.
3. Si les feuilles se bloquent en marche arrière, retirez les feuilles accessibles et placez l’interrupteur sur
la position “marche”. Si cela ne permet pas de les dégager, renouvelez l’opération.
4. En cas de bourrage sérieux, contactez le service après vente.
5. Aver t i ssement – N’utilisez en aucun cas un objet métallique (ciseaux, coupe papier, etc...) pour
essayer de dégager l’entrée papier. Des risques d’électrocution existent et peuvent entraîner
de graves blessures.
Modèles à Coupe croisée
1. Le bloc de coupe d’un modèle à coupe croisée est apparent au niveau de la sortie papier, à l’inverse
d’un modèle à coupe droite, ce qui nécessite plus de précautions de sécurité. Assurez vous que la
machine soit toujours correctement placée sur sa corbeille à papier (fournie) avant de la faire
fonctionner.
2. Débranchez le destructeur lorsque vous retirez manuellement du papier de la sortie.
3. Ne laissez pas de jeunes enfants sans surveillance à proximité d’un destructeur.
Garantie
Ce destructeur est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d’achat. En cas de panne,
contactez votre fournisseur.
Gebrauchsanleitung
D
E
inleitung
Vielen Dank für Ihre Wahl dieses Aktenvernichters von Rexel. Wir sind sicher, daß er Ihnen gute Dienste
leisten wird, aber nehmen Sie sich zuerst bitte ein wenig Zeit zum Durchlesen dieser Anleitung, um das
Gerät optimal nutzen zu können.
Sicherheitshinweise
Aktenvernichter sind sicher zu verwenden, wenn einige einfache Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:
Stellen Sie sicher, daß das Gerät an eine praktisch gelegene Steckdose angeschlossen wird und
niemand über das Kabel stolpern kann.
Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nicht auf dem mitgelieferten Abfallbehälter aufsitzt.
Die Modelle V-25/V-35/V-55/V-125 arbeiten mit dem Partikelschnittverfahrens, das potentiell gefährlicher
sein kann als Streifenschnittmodelle V-20/V-30/V-50/V-120 – versuchen Sie nicht, das Gerät zu
benutzen, wenn es nicht richtig auf dem Abfallbehälter aufsitzt.
Versuchen Sie niemals, Ihre Hand in die zusätzliche Einwurföffnung zu schieben, vor allem nicht, wenn
das Gerät eingeschaltet ist.
Bei einem Instandsetzungsversuch dieses Geräts durch eine nicht qualifizierte Person wird die Garantie
ungültig.
Verwenden Sie keine Reinigungslösung auf der Oberfläche dieses Geräts! Nur mit einem feuchten Tuch
und Seife reinigen.
B
etrieb
1. Schalter auf Ein (I) stellen.
2. Papier in Eintrittsschlitz einführen, um Automatik-Start-Auslöser zu aktivieren.
3. Schneidwerk hält automatisch wieder an, wenn Papier durch den Schneidkopf gelaufen ist.
4. Abfallbehälter regelmäßig leeren, um sicherzustellen, daß die Austrittsöffnung des Aktenvernichters nicht
blockiert wird.
5. Bei Nichtverwendung den Schalter auf Aus (0) stellen.
B
eseitigen einer Papierüberlast
1. Wird das Gerät aufgrund übermäßiger Papiermengen gestoppt, den Schalter auf Rückwärts-Stellung
schieben (R) und festhalten, bis das Papier von der Austrittsöffnung entfernt ist.
2. Blätter trennen und in kleineren Mengen einführen.
3. Wenn beim Rückwärtsbetrieb ein Blatt klemmt, die zugänglichen Blätter abreißen und Schalter auf
Vorwärtsbetrieb stellen. Hilft das nicht, die Blätter zu beseitigen, erneut versuchen.
4. Bei schweren Papierstaus bringen Sie das Gerät bitte zu Ihrem zuständigen Kundendienst.
5. Wa r nhi nwei s: Verwenden Sie unter keinen Umständen einen Metallgegenstand (Schere, Brieföffner
usw.), um Papier aus dem Einschub zu holen – das Gerät führt Netzspannung im Gehäuseinnern, die zu
schweren Verletzungen führen kann.
Cross-Cut-Modelle (Partikelschnitt)
1. Die Cross-Cut-Modelle verwenden einen geschärften Schneidemechanismus, durch den die
Austrittsöffnung des Geräts bei Betrieb sehr gefährlich ist. Vor Inbetriebnahme stets sicherstellen, daß
das Gerät richtig auf dem Abfallbehälter aufsitzt.
2. Netzstrom ausschalten, wenn Papier manuell aus der Austrittsöffnung entfernt werden soll.
3. Bei Verwendung des Geräts in der Nähe von kleinen Kindern (z. B. im Heimbüro) ist besondere Vorsicht
geboten. Wenn das Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist, dürfen Kinder nicht unbeabsichtigt
sein.
Garantie
Dieses Gerät ist bis 24 Monate nach Kaufdatum garantiert. Bei Problemen bringen Sie das Gerät bitte zu
Ihrem Händler. Dies stellt keine Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte dar.
CONFORMS TO CURRENT E.C. SAFETY REGULATIONS.
DETAILS AVAILABLE FROM YOUR SUPPLIER.
CONFORMS TO CURRENT E.C. SAFETY REGULATIONS.
DETAILS AVAILABLE FROM YOUR SUPPLIER.
1541 V120-V125 Shredder Manual EU_1541 V120-V125 Shredder Manual EU 08/02/2012 15:18 Page 1

Rexel V125 questions et réponses

Quand vous avez une question sur "Rexel V125", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.

À vendre chez

Caractéristiques

Caractéristiques
Type de déchiquetage Destruction croisée
Destruction des trombones -
Destruction des agrafes -
Fente de déchiquetage 220
Destruction des CDs -
Déchiquetage du papier yes
Déchiquetage des cartes de crédit -
Taille de déchiquetage 4 x 34
Capacité du panier 250 feuilles
Niveau de securité 4
Vitesse de déchiquetage 3
Fonction marche/arrêt automatique yes
Volume du panier 35
Couleur du produit Noir
Autres caractéristiques
Dimensions (LxPxH) 485 x 420 x 280
Puissance
Consommation électrique typique   277