Philips Viva Collection HR2157 mode d'emploi

Philips Viva Collection HR2157

Visionner le mode d'emploi de Philips Viva Collection HR2157. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.

Marque
Philips
Modèle
Viva Collection HR2157
Produit
EAN
0871010384040
Langue
Néerlandais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Danois, Polonais, Norvégien, Finlandais, Tchèque, Turc, Grecque, Hongrois, Ukrainien,
Type de fichier
PDF
Site web
http://www.philips.com/global
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 019 69062
HR2156
HR2157
English
1 Important
Read this Important Information leaet carefully before you
use the blender and save it for future reference.
General
Read this user manual carefully before you
use the appliance and save it for future
reference.
Danger
Never immerse the motor unit in water or
any other liquid, nor rinse it under the tap.
Use only a moist cloth to clean the motor
unit.
Warning
Check if the voltage indicated on the
appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualied
persons in order to avoid a hazard.
Do not use the appliance if the plug, the
mains cord or other parts are damaged.
Never use the blender jar or mill beaker to
switch the appliance on and o.
Never let the appliance run unattended.
This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its cord
out of reach of children.
Appliances can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Do not touch the blades, especially when
the appliance is plugged in. The blades are
very sharp.
Be careful if hot liquid is poured into the
food processor or blender as it can be
ejected out of the appliance due to a
sudden steaming.
The appliance is intended to be used in
household only.
Caution
Switch o the appliance and always
disconnect from supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling, approaching parts that
move in use or cleaning.
Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not exceed the maximum indication on
the blender jar or the mill.
Do not exceed the maximum quantities and
processing times indicated in the relevant
table.
The appliance can only be switched on if
the blender jar or the millis assembled on
the motor unit correctly.
In order to avoid a hazard due to
inadvertent resetting of the thermal cut-
out, this appliance must not be supplied
through an external switching device, such
as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and o by the utility.
Blender
Warning
Never reach into the blender jar with your
ngers or an object while the appliance is
running.
Make sure the blade unit is securely
fastened to the blender jar before you
assemble the blender jar onto the motor
unit.
Do not touch the cutting edges of the
blender blade unit when you handle or
clean it. They are very sharp and you could
easily cut your ngers on them.
If the blade unit gets stuck, unplug
the appliance before you remove the
ingredients that block the blades.
Caution
Never ll the blender jar with ingredients
hotter than 60°C.
To prevent spillage, do not put more
than 1.5 litres of liquid in the blender jar,
especially when you process at a high
speed. Do not put more than 1.25 litre in the
blender jar when you process hot liquids or
ingredients that tend to foam.
If food sticks to the wall of the blender jar,
switch o the appliance and unplug it. Then
use a spatula to remove the food from the
wall.
Always make sure the lid is properly closed/
assembled on the jar and the measuring
cup is inserted properly in the lid before you
switch on the appliance.
Do not let appliance run for more than
2 minutes at time.
Always let the appliance cool down to room
temperature after each batch you process.
Noise level: Lc = 86dB(A)
Mill
Warning
Make sure the blade unit is securely
fastened to the mill beaker before you
assemble the beaker onto the motor unit.
If the blade unit gets stuck, unplug
the appliance before you remove the
ingredients that block the blades.
Do not use the mill to mix liquids or to
crush ice cubes. Use the blender to process
these ingredients.
Never use the mill to grind very hard
ingredients such as nutmeg, Chinese rock
sugar and ice crushes.
Do not use the mill to mix liquids or to
crush ice cubes. Use the blender to process
these ingredients.
Caution
Never use the mill for more than 30 seconds
without interruption. Let it cool down to
room temperature between processing
cycles.
Never forget to place the sealing ring in the
blade unit before you assemble the mill,
otherwise leakage occurs.
Always process cloves, star anise and
aniseed together with other ingredients.
If processed separately, these ingredients
may attack the plastic materials of the
appliance.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards
and regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
Recycling
Do not throw away the product with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
an ocial collection point for recycling. By doing this, you
help to preserve the environment.
Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and
human health.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance
if the blender jar or the mill is assembled on the motor unit
properly. If the blender jar or the mill is correctly assembled, the
built-in safety lock will be unlocked.
Overheat protection
The appliance is equipped with overheat protection. If the
appliance overheats, it switches o automatically (which might
occur during heavy processing jobs or if the appliance is not
used according to the instructions in the user manual). If this
happens, rst switch o and unplug the appliance and let it
cool down to room temperature. Then check if the quantity of
ingredients you are processing does not exceed the quantity
mentioned in the user manual or if something is blocking the
blade unit. Then put the mains plug back into the power outlet
and switch on the appliance again.
2 Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem,
please visit the Philips website at www.philips.com or contact
the Philips Consumer Care Centre in your country (you nd its
phone number in the worldwide guarantee leaet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk
1 Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt
igennem, inden blenderen tages i brug, og gem den til eventuel
senere brug.
Generelt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt
igennem, inden apparatet tages i brug, og
gem den til eventuelt senere brug.
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned
i vand eller andre væsker eller skylles
under vandhanen. Motorenheden må kun
rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding
på apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til
apparatet.
Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en tilsvarende
kvaliceret fagmand for at undgå enhver
risiko.
Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning
eller andre dele er beskadigede.
Anvend aldrig blenderglasset eller
møllebægeret til at slukke og tænde for
apparatet.
Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
Apparater kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Undgå at røre ved knivene, når apparatet
er sluttet til strømmen. Knivene er meget
skarpe.
Vær forsigtig, når der hældes varm væske
i apparatet, da den kan sprøjte ud af
apparatet på grund af den pludselige
damppåvirkning.
Dette apparat er kun beregnet til brug i
hjemmet.
Forsigtig
Sluk for apparatet, og tag altid stikket
ud af stikkontakten, hvis det efterlades
uden opsyn, før samling, adskillelse, eller
rengøring, og før det kommer i nærheden af
dele, der bevæger sig under brug.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
specikt er anbefalet af Philips. Hvis du
anvender en sådan type tilbehør eller dele,
annulleres garantien.
Overskrid ikke den angivne maksimum-
markering på blenderglasset eller
møllekværnen.
Undgå at overskride de angivne mængder
og tilberedningstider, der er angivet i den
relevante tabel.
Apparatet kan kun tændes, hvis
blenderglasset eller møllekværnen er sat
korrekt på motorenheden.
For at undgå farlige situationer
på grund af utilsigtet nulstilling af
overophedningssikringen må apparatet
aldrig sluttes til en ekstern kontaktenhed,
som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som
jævnligt slås til og fra.
Blender
Advarsel
Stik aldrig ngre eller køkkenredskaber ned i
blenderglasset, mens apparatet kører.
Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast
i blenderglasset, før blenderglasset sættes
på motorenheden.
Undgå at berøre de skærende sider
af blenderens knivenhed, når denne
håndteres eller rengøres. De er meget
skarpe, og du kan derfor nemt komme til at
skære dig i ngrene.
Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du
tage apparatet ud af stikkontakten, før
du prøver at fjerne de ingredienser, der
blokerer knivene.
Forsigtig
Fyld aldrig blenderglasset med
ingredienser, der er varmere end 60 ºC.
For at undgå at spilde bør du ikke komme
mere end 1,5 liter ydende ingredienser i
blenderglasset - især når du blender ved
høj hastighed. Fyld ikke mere end 1,25 liter
i blenderglasset, når du blender varme
ydende ingredienser eller ingredienser, der
har tendens til at skumme.
Hvis der sidder mad fast på siden af
blenderglasset, skal du slukke apparatet og
tage stikket ud. Brug derefter en spatel til at
fjerne det, der sidder fast.
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket
og sat på glasset, og at målebægeret er sat
rigtigt på plads i låget, inden du tænder for
apparatet.
Lad ikke apparatet køre i mere end 2
minutter ad gangen.
Lad altid blenderen køle ned til
stuetemperatur efter hver portion, du
blender.
Støjniveau: Lc = 86 dB (A)
Kværn
Advarsel
Sørg for, at knivenheden er sat godt fast
på møllekværnens bæger, inden bægeret
skrues på motorenheden.
Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du
tage apparatet ud af stikkontakten, før
du prøver at fjerne de ingredienser, der
blokerer knivene.
Brug ikke møllekværnen til at blande
væsker eller knuse isterninger. Brug istedet
blenderen.
Brug aldrig møllekværnen til at male meget
hårde ingredienser som f.eks. muskatnød,
kandissukker og knuste isterninger.
Brug ikke møllekværnen til at blande
væsker eller knuse isterninger. Brug istedet
blenderen.
Forsigtig
Lad aldrig møllekværnen køre i mere
end 30 sekunder ad gangen. Lad den
køle ned til stuetemperatur mellem
tilberedningsprocesserne.
Husk altid at sætte tætningsringen på
knivenheden, inden den sættes sammen
med møllekværnen, ellers kan der
forekomme lækage.
Nelliker, stjerneanis og anisfrø skal altid
tilberedes sammen med andre ingredienser.
Hvis de tilberedes hver for sig, kan de
beskadige apparatets plastikdele.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaes
sammen med almindeligt husholdningsaald
(2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet,
hvis blenderglasset eller møllekværnen er sat korrekt på
motorenheden. Hvis blenderglasset eller møllekværnen er
korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
Beskyttelse mod overophedning
Apparatet er beskyttet mod overophedning. Hvis apparatet
overophedes, slukker det automatisk (hvilket kan forekomme
ved tunge opgaver, eller hvis apparatet ikke anvendes i
overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen).
Hvis dette sker, skal du først slukke apparatet og lade det
køle ned til stuetemperatur. Kontroller derefter, om mængden
af ingredienser, der tilberedes, overstiger den mængde, der
er angivet i brugervejledningen, eller om der er noget, der
blokerer knivenheden. Sæt derefter stikket i stikkontakten igen,
og tænd for apparatet igen.
2 Garanti og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du
besøge Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte
Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i
folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Deutsch
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor
dem Gebrauch des Mixers aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Allgemein
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor
dem Gebrauch des Geräts aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine
spätere Verwendung auf.
Achtung!
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen
Sie sie auch nicht unter ießendem Wasser
ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit
einem feuchten Tuch.
Achtung
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Netzstecker, das Netzkabel oder andere
Teile des Geräts defekt oder beschädigt
sind.
Benutzen Sie niemals den Mixbehälter, um
das Gerät ein- oder auszuschalten.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät
niemals unbeaufsichtigt.
Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
verwendet werden. Halten Sie das
Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern.
Dieses Gerät kann von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Berühren Sie die Messer nicht, besonders
wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Die Messer sind sehr
scharf.
1/4
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
PL Instrukcja obsługi
UK Посібник користувача
BG
Ръководство за потребителя
HU Felhasználói kézikönyv
CS Příručka pro uživatele

Philips Viva Collection HR2157 questions et réponses

Quand vous avez une question sur "Philips Viva Collection HR2157", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.

À vendre chez

Caractéristiques

Puissance
Consommation électrique typique   600
Puissance 600
Design
Couleur du produit Black, Transparent
Type Mélangeur de table
Parties lavables au lave vaisselle yes
Pieds antidérapants yes
Cuve amovible -
représentation / réalisation
Capacité du bol 2
Pileur de glace no
Fonction d'impulsion no
Nombre de vitesses -
Contenu de l'emballage
Manuel d'utilisation yes

Produits connexes: