Casio CS-66P mode d'emploi

Casio CS-66P

Visionner le mode d'emploi de Casio CS-66P. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.

Marque
Casio
Modèle
CS-66P
Produit
Langue
Néerlandais, Allemand, Français, Italiën, Suédois
Type de fichier
PDF
Site web
http://www.casio.com/
CASIO PIANO STAND
CS-65P/66P
Abbildung 1
Figure 1
Afbeelding 1
Abbildung 3
Figure 3
Afbeelding 3
Abbildung 4
Figure 4
Afbeelding 4
Abbildung 5
Figure 5
Afbeelding 5
Abbildung 6
Figure 6
Afbeelding 6
Abbildung 7
Figure 7
Afbeelding 7
Abbildung 8
Figure 8
Afbeelding 8
Seitenteil
Panneau latéral
Zijpaneel
L1
R1
R2
L2
L1
Polystyrolschaumstoff
Mousse en polystyrène
Polystyreen schuimrubber
C
E
D
Polystyrolschaumstoff
Mousse en polystyrène
Polystyreen schuimrubber
E Rückwand
Panneau arrière
Achterpaneel
D Seitenteil
Panneau latéral
Zijpaneel
C Seitenteil
Panneau latéral
Zijpaneel
2
....
B Schrauben / Vis / Schroeven
6
....
I Schraubenkappen / Capuchons de vis / Schroefdoppen
2
....
F Schrauben / Vis / Schroeven
4
....
G Schrauben / Vis / Schroeven
4
....
H Gelenkverbindungen / Joints / Verbindingsstukken
A
Stützteil
Barre de soutien
Steunstuk
I
CASIO PIANOSTÄNDER CS-65P/66P
SUPPORT DE PIANO CASIO CS-65P/66P
CASIO PIANOSTANDAARD CS-65P/66P
SUPPORTO PER PIANO CASIO CS-65P/66P
CASIO PIANOSTÄLLNING CS-65P/66P
Montageanleitung
Instructions d’assemblage
Montage aanwijzingen
Istruzioni per il montaggio
Monteringsanvisningar
GFDISwCS65/66WL2A
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID
Gefeliciteerd met uw keus van het CASIO product.
Zorg ervoor de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u de standaard in elkaar
probeert te zetten.
Houd a.u.b. alle informatie bij de hand voor latere naslag.
Symbolen
Er zijn verschillende symbolen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing en op het product zelf om er zeker van te zijn
dat het product veilig en op de juiste wijze gebruikt wordt en om zowel letsel bij de gebruiker en andere personen
alswel schade aan eigendommen te voorkomen. Deze symbolen met hun betekenis worden hieronder getoond.
WAARSCHUWING
Deze aanduiding laat zaken zien die het risico op ernstig letsel of zelfs de dood met zich mee brengen als het toestel onjuist
bediend wordt en deze aanduiding genegeerd.
VOORZICHTIG
Deze aanduiding laat zaken zien die het risico op letsel of de kans op schade met zich mee brengen als het toestel onjuist
bediend en deze aanduiding genegeerd wordt.
WAARSCHUWING
Plaats de piano of de standaard nooit op een ondergrond die instabiel is.
Niet plaatsen op een instabiele plaats zoals een instabiele standaard of op een oneffen ondergrond. Hierdoor kan de
piano of de standaard omvallen hetgeen letsel kan veroorzaken.
VOORZICHTIG
Betreffende de standaard
Plaats de piano stevig op de standaard na de standaard gemonteerd te hebben zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing. Als de schroeven niet correct aangedraaid zijn op de daavoor bedoelde plaatsen of als de
piano zelf niet goed geplaatst is, kan de standaard omvallen of kan de piano van de standaard vallen, hetgeen
het risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
Betracht tijdens het monteren de nodige voorzichtigheid om persoonlijk letsel te voorkomen.
Daar de piano behoorlijk zwaar is, dient het verplaatsen en het monteren door minstens twee personen te worden gedaan.
Controleer de schroeven waarmee de standaard vastzit geregeld op loszitten hetgeen veroorzaakt wordt door
veranderingen in temperatuur of vochtigheid en trillingen, e.d. Mocht een schroef los zitten, draai hem dan
opnieuw stevig aan. Als de schroeven niet aangedraaid worden terwijl dit nodig is, dan kan de pinao van de
standaard afvallen hetgeen letsel kan veroorzaken.
Plaats nooit zware voorwerpen op de piano.
Plaats nooit zware voorwerpen op de piano. Hierdoor kan de piano met standaard omvallen of kan de piano van de
standaard afvallen.
Niet op de piano of op de standaard zitten.
Niet op de piano of op de standaard zitten. Dit is in het bijzonder van belang bij families met (kleine) kinderen. Als men
op de piano of op de standaard zit kan deze overhellen en vallen hetgeen kan leiden tot letsel.
Aanwijzingen voor montage
Voorzichtig
Deze standaard dient te worden gemonteerd door twee personen die samenwerken.
Tijdens het monteren van de standaard dient u de piano recht op neer te zetten met het achterpaneel naar onderen gericht,
zoals aangegeven in Afbeelding 5.
BELANGRIJK!
Let erop dat de standaard tijdens het monteren op een vlakke ondergrond staat.
Bij deze standaard worden geen gereedschappen geleverd die nodig zijn om hem te monteren. U dient een grote Phillips
schroevedraaier (+) bij de hand te hebben bij het monteren.
Het polystyreen schuimrubber verpakkingsmateriaal van de standaard is nodig bij het monteren. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg en houd het bij de hand voor het monteren.
Controleer de met het toestel meegeleverde items om er zeker van te zijn dat alles aanwezig is dat getoond wordt in Afbeelding
1 (A tot en met I).
Alle schroeven bevinden zich in plastic zakjes in het verpakkingskarton.
Alvorens de standaard te monteren
1
Plaats de piano op een deken, een kussen of op een ander zacht voorwerp en verwijder de deksels uiterst links en
rechts van de piano (Afbeelding 2).
Houd de twee zwarte schroeven () van het uiterst linkse deksel bij de hand. Daar u de twee schroeven van het deksel uiterst
rechts zult nodig hebben bij de montage, dient u ze op een veilige plaats op te bergen voor het geval dat u ze later nodig heeft.
2
Zet de piano op zijn kop en steek het steunstuk A in de groef langs het onderpaneel ( in Afbeelding 3) en maak
het stevig vast met twee schroeven B (Afbeelding 3).
3
Breek het polystyrene verpakkingsmateriaal in zes stukken zoals aangegeven in Afbeelding 4.
Monteren van de standaard
Tijdens het monteren van de standaard dient u de piano recht op neer te zetten met het achterpaneel naar onderen gericht.
VOORBEREDINGEN
Gebruik de zes stukken polystyreen schuimplastic om de zijpanelen C en D en het achterpaneel E stevig op hun plaats vast te
maken. Er dient zich wat ruimte te bevinden tussen de randen van de zijpanelen en de vloer zoals aangegeven in Afbeelding 5.
Mocht er geen verpakkingsmateriaal beschikbaar zijn, gebruik dan een week- of maandblad of een ander dik onderwerp.
Voer de volgende stappen uit.
1
Monteer zijpaneel C aan de piano. Bevestig het zijpaneel op zijn plaats m.b.v. de twee zwarte schroeven () die
u eerder verwijderde van het deksel aan de linkerzijde (Afbeelding 6).
Zorg ervoor de schroeven stevig aan te draaien.
2
Monteer zijpaneel D aan de andere zijde van de piano. Draai de twee schroeven F gedeeltelijk aan (Afbeelding 6).
Draai in dit geval de schroeven niet geheel aan. Mocht u dat namelijk toch doen, dan kunt u het achterpaneel E in de
volgende stap niet plaatsen.
3
Bevestig achterpaneel E aan de zijpanelen C en D. Gebruik de vier schroeven G en vier verbindingsstukken H
(Afbeelding 6).
Steek de vier verbindingsstukken in op de vier plaatsen op het achterpaneel E. De gaten in de verbindingsstukken dienen
zich op één lijn te bevinden met de gaten in het achterpaneel.
Hef het achterpaneel E op zodat de schroefgaten zich op één lijn bevinden met de schroefgaten in de zijpanelen en draai
vervolgens de schroeven G aan.
Mocht u problemen ondervinden bij het insteken van de schroeven G in de gaten van de verbindingsstukken H, gebruik
dan een schroevedraaier om het verbindingsstuk ( in Afbeelding 6) te draaien.
VOORZICHTIG
Gebruik nooit geweld bij het aandraaien van de schroeven! Als de schroeven G met geweld aangedraaid worden terwijl ze
niet precies in de gaten van de verbindingsstukken H gepast zijn, kunnen de schroefdraden kapot gedraaid worden.
Draai de schroeven aan één zijde van het achterpaneel E gedeeltelijk vast en draai dan de schroeven aan de andere zijde volledig aan.
Draai vervolgens de schroeven aan die u in stap 2 hierboven gedeeltelijk had aangedraaid.
Draai vervolgens de schroeven volledig aan die u eerder gedeeltelijk aangedraaid bij één zijde van achterpaneel E.
4
Verwijder het verpakkingsmateriaal nadat u zich er van heeft overtuigd dat alle schroeven stevig aangedraaid zijn
en zet de piano vervolgens rechtop (Afbeelding 7).
Twee personen, ieder aan een kant dienen de voor- en achterkant van de piano vast te houden terwijl ze de piano rechtop zetten.
Monteer de schroefdoppen I op elk van de zes schroeven (Afbeelding 7).
Beschermen tegen omvallen van de piano
Door de piano gewoonlijk tegen een muur te laten leunen zal deze normaliter niet zomaar omvallen. Mocht u de piano los
van een muur neer willen zetten voer dan de volgende stappen uit om te zorgen dat hij stevig blijft staan.
1
Verwijder de metalen delen aan de onderkant van de zijpanelen C en D.
2
Plaats de metalen delen zodanig dat ze naar buiten wijzen en monteer ze aan de zijpanelen (Afbeelding 8).
Mocht u problemen ondervinden bij het insteken van de reeds in de zijpanelen gemonteerde schroeven in de gaten
van de verbindingsstukken, gebruik dan een schroevedraaier om het verbindingsstuk te draaien zodat de schroeven
in de gaten passen ( in Afbeelding 8).
PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
Félicitations pour l’achat de ce produit CASIO.
Avant d’assembler le support, lisez attentivement les instructions dans ce manuel.
Conservez ces informations pour toute référence future.
Symboles
Différents symboles sont utilisés dans ce mode d’emploi et sur le produit proprement dit pour garantir un
emploi correct et sûr, et éviter toute blessure à l’utilisateur et à d’autres personnes ainsi que tout dommage
matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.
AVERTISSEMENT
Cette indication avertit des risques de mort ou de blessures importantes si lappareil nest pas utilisé correctement et si
cette indication nest pas respectée.
ATTENTION
Cette indication avertit des risques de blessures et de la possibilité de dommage physique seulement, si lappareil nest
pas utilisé correctement et si cette indication nest pas respectée.
AVERTISSEMENT
Ne pas installer le piano ou le support sur une surface instable.
Ne pas les installer à un endroit instable, comme une étagère bancale ou une surface inclinée. Le piano et le support
pourraient tomber ou être renversés et causer des blessures.
ATTENTION
A propos du support
Posez convenablement le piano sur le support après avoir assemblé le support comme indiqué dans le mode
demploi. Si les vis ne sont pas serrées à fond et à lendroit approprié, ou si le piano nest pas posé
correctement sur le support, le support risque d’être renversé ou le piano de tomber et de causer des
blessures.
Pendant lassemblage, soyez suffisamment prudent pour ne blesser personne.
Comme le piano est assez lourd, il doit être déplacé et installé par au moins deux personnes.
Inspectez périodiquement les vis du support pour voir si elles ne se sont pas desserrées suite à des
changements de température et dhumidité. Si une vis est desserrée, resserrez-la à fond. Si les vis ne sont pas
resserrées quand il faut, le piano risque de tomber et de blesser des personnes.
Ne pas poser dobjets lourds sur le piano.
Ne pas poser d'objets lourds sur le piano. Le piano pourrait être renversé ou tomber du support.
Ne pas sasseoir sur le piano.
Ne pas sasseoir sur le piano. Cela vaut particulièrement pour les familles où il y a des enfants en bas âge. Le piano ou
le support pourrait être renversé ou se briser et causer des blessures.
Instructions dassemblage
Attention
Il faut au moins deux personnes pour assembler ce support.
Lors de lassemblage du support, le piano doit être posé larrière orienté vers le bas, comme indiqué sur la Figure 5.
IMPORTANT!
Le support doit être assemblé sur une surface plane.
Aucun outil nest fourni pour lassemblage du support. Vous devez vous procurer un tournevis à tête cruciforme (+).
La mousse en polystyrène servant de matériau demballage est nécessaire lors de lassemblage du support. Ne la jetez
pas et gardez-la à portée de main pour lassemblage.
Assurez-vous que tous les éléments fournis avec le support, indiqués sur la Figure 1 (A à I), se trouvent dans le carton
d’emballage.
Toutes les vis se trouvent dans un sac en plastique à l’intérieur du carton d’emballage.
Avant dassembler le support
1
Posez le piano sur une couverture, un coussin ou un autre objet moelleux, et retirez les protections gauche et
droite du piano (Figure 2).
Gardez les deux vis noires () de la protection gauche. Elles vous serviront lors de lassemblage du support. Gardez les
deux vis de la protection droite en lieu sûr même si vous nen avez pas besoin dans limmédiat.
2
Retournez le piano, insérez la pièce A du support dans la rainure au bas ( sur la Figure 3) et fixez-la avec les
deux vis B (Figure 3).
3
Coupez lemballage en polystyrène en six morceaux comme indiqué sur la Figure 4.
Assemblage du support
Lors de l’assemblage du support, le piano doit être posé l’arrière orienté vers le bas.
PRÉPARATIFS
Utilisez les six morceaux de mousse en polystyrène pour retenir les panneaux latéraux C, D et le panneau arrière E. Il
faut laisser un espace entre les bords des panneaux latéraux et le sol, comme indiqué sur la Figure 5.
Si vous navez pas de matériaux demballage à disposition, utilisez des magazines ou quelque chose d’épais.
Effectuez les opérations suivantes.
1
Rattachez le panneau latéral C au piano. Fixez-le à l'aide des deux vis noires () retirées de la protection gauche
du piano (Figure 6).
Veillez à bien serrer les vis.
2
Fixez le panneau latéral D à lautre extrémité du piano. Ne serrez pas complètement les deux vis F (Figure 6).
Si vous serrez trop les vis vous ne pourrez pas insérer ensuite le panneau arrière E.
3
Rattachez le panneau E aux côtés C et D. Pour ce faire, utilisez les quatre vis G et les quatre joints H (Figure 6).
Insérez les quatre joints aux quatre endroits sur le panneau arrière E. Les orifices dans les joints doivent être alignés sur
les orifices pratiqués dans le panneau arrière.
Levez le panneau arrière E de sorte que les orifices des vis salignent sur les orifices des vis sur les panneaux latéraux, et
serrez les vis G.
Si vous ne parvenez pas à insérer les vis G dans les orifices des joints H, utilisez un tournevis pour tourner le joint ( sur
la Figure 6).
ATTENTION
Ne forcez jamais lorsque vous serrez les vis ! Si vous forcez lorsque vous serrez les vis G et que les orifices des joints H
ne sont pas alignés correctement, le filetage des vis risque d’être abîmé.
Serrez partiellement les vis sur un côté du panneau arrière E puis serrez à fond les vis sur lautre côté.
Serrez à fond les vis serrées partiellement à l’étape 2 ci-dessus.
Serrez ensuite à fond les vis serrées partiellement sur un côté du panneau arrière E.
4
Après vous être assuré que les vis étaient toutes bien serrées, retirez le matériau demballage et relevez le piano
(Figure 7).
Il faut être deux personnes pour soulever le piano aux deux extrémités en le tenant par lavant et larrière.
Insérez les capuchons de vis I sur chacune des six vis (Figure 7).
Stabilisation du piano
En principe il suffit de placer le piano contre un mur pour le stabiliser et l’empêcher de se renverser. S’il ne peut pas être
placé contre un mur, procédez de la façon suivante pour bien stabiliser le piano.
1
Retirez les pièces métalliques au bas des panneaux latéraux C et D.
2
Repositionnez les pièces métalliques de sorte quelles soient tournées vers lextérieur et refixez-les sur les
panneaux latéraux (Figure 8).
Si vous ne parvenez pas à insérer les boulons préinstallés sur les panneaux latéraux dans les orifices des joints,,
utilisez un tournevis pour tourner le joint de sorte que les boulons entrent dans les orifices ( sur la Figure 8).
VORSICHTSMASSNAHMEN HINSICHTLICH DER SICHERHEIT
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl dieses CASIO Produktes.
Bevor Sie den Ständer montieren, lesen Sie bitte unbedingt die in dieser Anleitung enthaltenen Instruktionen
aufmerksam durch.
Bitte bewahren Sie danach diese Informationen für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
Symbole
Verschiedene Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und am eigentlichen Produkt verwendet, um
sicherzustellen, dass das Produkt sicher und richtig verwendet wird und um Verletzungen des Anwenders und anderer
Personen sowie Sachschaden zu vermeiden. Diese Symbole und ihre Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt.
WARNUNG
Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko von Todesfolge oder ernsthaften Verletzungen aufweisen, wenn das Produkt
unter Ignorierung dieser Anzeige falsch bedient wird.
VORSICHT
Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko von Verletzungen aufweisen, sowie Punkte, für die die Möglichkeit von
Beschädigungen besteht, nur wenn das Produkt unter Ignorierung dieser Anzeige falsch bedient wird.
WARNUNG
Das Piano oder den Ständer niemals an einem Ort aufstellen, der nicht stabil ist.
Nicht auf einem nicht stabilen Ort, wie z.B. auf einem wackeligen Ständer oder auf einer geneigten Fläche, aufstellen.
Anderenfalls können das Piano und der Ständer herunter- oder umfallen und zu Verletzungen führen.
VORSICHT
Hinsichtlich des Ständers
Das Piano richtig am Ständer anbringen, nachdem der Ständer gemäß Montageanleitung montiert wurde. Falls die
Schrauben nicht richtig an den vorgeschriebenen Positionen festgezogen werden oder das Piano nicht richtig
positioniert wird, kann der Ständer umkippen oder das Piano kann herunterfallen und zu Verletzungen führen.
Während der Montage müssen Sie ausreichende Vorsicht walten lassen, um persönliche Verletzungen zu vermeiden.
Da das Piano relativ schwer ist, sollten Transport und Installation von mindestene zwei Personen ausgeführt werden.
Die Ständerschrauben regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sich diese aufgrund von Temperatur- oder
Luftfeuchtigkeitsänderungen, Vibrationen usw. nicht gelöst haben. Lockere Schrauben sind richtig nachzuziehen. Falls
lockere Schrauben nicht richtig nachgezogen werden, kann das Piano vom Ständer fallen und zu Verletzungen führen.
Niemals schwere Gegenstände auf dem Piano ablegen.
Niemals schwere Gegenstände auf dem Piano ablegen.
Anderenfalls kann das Piano umkippen oder vom Ständer herunterfallen.
Niemals auf dem Piano oder Ständer sitzen.
Niemals auf dem Piano oder Ständer sitzen. Dies ist besonders in Haushalten mit kleinen Kindern wichtig.
Anderenfalls kann das Piano oder der Ständer umfallen bzw. brechen, was zu Verletzungen führen kann.
Montageanleitung
Vorsicht
Dieser Ständer sollte von zwei Personen montiert werden, die zusammen arbeiten.
Wenn Sie den Ständer montieren, sollten Sie das Piano so abstellen, dass dessen Rückseite unten zu liegen kommt, wie es in
Abbildung 5 dargestellt ist.
WICHTIG!
Montieren Sie den Ständer unbedingt auf einer waagerechten Unterlage.
Dieser Ständer wird nicht mit den Werkzeugen geliefert, die Sie für dessen Montage benötigen. Sie müssen daher selbst
einen großen Kreuzschlitzschraubendreher (+) für die Montage vorbereiten.
Das Polystyrolschaum-Verpackungsmaterial des Ständers ist für die Montage erforderlich. Werfen Sie daher dieses
Verpackungsmaterial nicht weg, sondern bewahren Sie es für die Montage auf.
Überprüfen Sie die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel, damit sichergestellt wird, dass alle in Abbildung 1 dargestellten
Artikel (A bis I) vorhanden sind.
Alle Schrauben befinden sich in einem Plastikbeutel in dem Verpackungskarton.
Vor der Montage des Ständers
1
Stellen Sie das Piano auf einer Decke, einem Polster oder einer anderen weichen Unterlage ab, und entfernen Sie
danach die linken und rechten Endabdeckungen von dem Piano (Abbildung 2).
Bewahren Sie die beiden schwarzen Schrauben () von der linken Endabdeckung griffbereit auf. Sie werden beim Montieren
des Ständers wieder benötigt. Die Schrauben von der rechten Endabdeckung werden zwar für die Montage nicht benötigt,
sie sollten sie aber für den Fall aufbewahren, dass sie später wieder benötigt werden.
2
Drehen Sie das Piano um, setzen Sie das Stützteil A in die Nut entlang der Unterseite ein ( Abbildung 3), und
sichern Sie dieses mit den beiden Schrauben B (Abbildung 3).
3
Brechen Sie das Polystyrol-Verpackungsmaterial in sechs Teile, wie es in Abbildung 4 dargestellt ist.
Montage des Ständers
Wenn Sie den Ständer montieren, sollten Sie das Piano aufrecht anordnen, wobei seine Rückseite nach unten weisen muss.
VORBEREITUNG
Verwenden Sie die sechs Teile des Polystyrolschaumstoffs, um die Seitenteile C, D und die Rückwand E in ihren Positionen
zu sichern. Es sollte ein gewisser Abstand zwischen den Kanten der Seitenteile und dem Boden vorhanden sein, wie es in
Abbildung 5 dargestellt ist.
Falls Sie das Verpackungsmaterial nicht mehr zur Verfügung haben, verwenden Sie Magazine oder andere dicke Objekte.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
1
Bringen Sie das Seitenteil C an dem Piano an. Sichern Sie das Seitenteil, indem Sie die beiden schwarzen Schrauben
() verwenden, die Sie von der linken Endabdeckung abgenommen hatten (Abbildung 6).
Ziehen Sie unbedingt diese Schrauben richtig fest.
2
Bringen Sie das Seitenteil D an der anderen Seite des Pianos an. Ziehen Sie dann die Schrauben F teilweise fest
(Abbildung 6).
In diesem Fall sollten Sie diese Schrauben noch nicht vollständig festziehen. Anderenfalls können Sie die Rückwand E in
dem folgenden Schritt nicht einsetzen.
3
Bringen Sie die Rückwand E an den Seitenteilen C und D an. Verwenden Sie die vier Schrauben G und die vier
Gelenkverbindungen H (Abbildung 6).
Setzen Sie die vier Gelenkverbindungen an den vier Positionen der Rückwand E ein. Die Bohrungen in den
Gelenkverbindungen sollten mit den Bohrungen in der Rückwand ausgerichtet sein.
Heben Sie die Rückwand E so an, dass deren Schraubenbohrungen mit den Schraubenbohrungen in den Seitenteilen
ausgerichtet sind, und ziehen Sie danach die Schrauben G fest.
Falls Sie Schwierigkeiten bei dem Einsetzen der Schrauben G in die Bohrungen der Gelenkverbindungen H haben,
verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Gelenkverbindung zu drehen ( Abbildung 6).
VORSICHT
Die Schrauben nicht gewaltsam eindrehen! Wenn Sie die Schrauben G gewaltsam eindrehen, während die Bohrungen
der Gelenkverbindung H nicht richtig gefluchtet sind, können sich die Schraubengewinde abschälen.
Ziehen Sie die Schrauben an einer Seite der Rückwand E teilweise fest, und ziehen Sie danach die Schrauben an der
anderen Seite vollständig an.
Ziehen Sie die Schrauben vollständig an, die Sie im obigen Schritt 2 teilweise festgezogen hatten.
Ziehen Sie danach die Schrauben vollständig an, die Sie an einer Seite der Rückwand E teilweise festgezogen hatten.
4
Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Schrauben vollständig festgezogen wurden, entfernen Sie das
Verpackungsmaterial, und stellen Sie das Piano aufrecht ab (Abbildung 7).
Zwei Personen, eine an jeder Seite, sollten die Vorder- und Hinterseite des Pianos festhalten, wenn dieses aufgerichtet wird.
Installieren Sie die Schraubenkappen I an jeder der sechs Schrauben (Abbildung 7).
Sichern des Pianos gegen Umfallen
Stellen Sie das Piano gegen eine Wand gerichtet auf, was normalerweise ausreichenden Schutz gegen Umfallen bietet. Falls Sie das Piano
entfernt von einer Wand aufstellen müssen, führen Sie unbedingt die folgenden Schritte aus, um dessen sicheren Stand zu gewährleisten.
1
Entfernen Sie die Metallstücke von der Unterseite der Seitenteile C und D.
2
Positionieren Sie diese Metallstücke so, dass Sie nach außen gerichtet sind, und bringen Sie diese wieder
an den Seitenteilen an (Abbildung 8).
Falls Sie Schwierigkeiten mit einem Einsetzen der Schrauben, die an den Seitenteilen vorinstalliert sind, in die
Schraubenbohrungen der Gelenkverbindungen haben, verwenden Sie einen Schraubendreher, um die
Gelenkverbindung so zu drehen, dass Sie die Schrauben in die Bohrungen einsetzen können ( Abbildung 8).
B
Abbildung 2
Figure 2
Afbeelding 2
L1
R1
R2
L2
Linke Seite
Côté gauche
Linker zijde
Rechte Seite
Côté droit
Rechter zijde
A
Abdeckungen / Protections / Deksels
P53-LEAF2-001A
Polystyrolschaumstoff
Mousse en polystyrène
Polystyreen schuimrubber
Polystyrolschaumstoff
Mousse en polystyrène
Polystyreen schuimrubber
E
D
H
F
C
GG
H
Deutsch Français Nederland
CS65P_66P_GFD_01.p65 06.11.2, 11:44 AMPage 1 Adobe PageMaker 6.5J/PPC

Casio CS-66P questions et réponses

Quand vous avez une question sur "Casio CS-66P", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.

À vendre chez

Produits connexes: